Työttömyysturva

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuminen

 • Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä Oma asiointi -palvelun kautta www.te-palvelut.fi
 • TE-toimistoon tulee ilmoittautua heti työttömyyden alkaessa, koska hakija menettää oikeutensa ansioturvaan, jos hän on ollut yli 6 kuukautta poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä.
  • Henkilön katsotaan olevan työmarkkinoilla, jos hän on työssäoloehtoon luettavassa työssä, työllistyy yritystoiminnassa, on työvoimapoliittisessa toimenpiteessä tai työttömänä työnhakijana TE-toimistossa.
  • Henkilöllä katsotaan olevan hyväksyttävä työmarkkinoilta poissaololle sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten opintojen, lapsen syntymän, enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon tai muun näihin verrattavan syyn johdosta. Työnantajan maksamaa ns. tukipakettiaikaa ei katsota hyväksyttäväksi syyksi olla poissa työmarkkinoilta.
 • Mikäli sinulla tai perheelläsi on liike-, ammatti- tai yritystoimintaa taikka maatalous- tai metsätaloustoimintaa, ilmoita siitä TE-toimistoon, vaikka toiminnasta ei olisi tuloa.
 • Pidä työnhaku voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaan. Päivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolta työnhaku ei ole voimassa.
 • Muutoksista (esim. työsuhde, yritystoiminnan/ammatinharjoittamisen aloitus, sairaus, ulkomaanmatka, opiskelu jne.) tulee aina ilmoittaa TE-toimistoon ja työttömyyskassalle.
 • TE-toimisto antaa työttömyyskassaa sitovan lausunnon työvoimapoliittisista edellytyksistä.

Ansiopäivärahan hakeminen

 • Ansiopäivärahahakemus löytyy osoitteesta www.tyj.fi. Jatkohakemuslomakkeita saa suoraan työttömyyskassasta maksuilmoituksen mukana.
 • Ansiopäivärahaa voi hakea myös sähköisesti etusivulla olevan eAsioinnin kautta.
 • Päivärahaa haetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen.
 • Hakemus tulee täyttää kaikilta osin lomakkeessa olevien ohjeiden mukaisesti.
 • Hakemuksen tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, josta lukien päivärahaa haetaan. Vajavaisenakin toimitettu hakemus katkaisee vanhentumisajan.
 • Liittäkää hakemukseen täyttöohjeissa pyydetyt liitteet:
  • Palkkatodistus 26 viikolta (34 viikolta, mikäli työviikkoja ei ole yhtään vuoden 2014 puolella) välittömästi ennen työttömyyttä (kts. ansiopäivärahan saamisen edellytykset). Palkkatodistuksesta tulee ilmetä työsuhteen alkamis- ja mahdollinen päättymispäivä, palkkakertymä ansaintaperusteisesti, lomakorvaus ja lomaraha eriteltynä, työaikapankista maksetut erät, palkattomat jaksot ja viikoittainen työaika.
  • Osa-aikaeläkkeellä, osatyökyvyttömyyseläkkeellä, vuorotteluvapaalla tai osittaisella hoitovapaalla olevan/olleen taikka osa-aikalisää saaneen osalta palkkatodistus on toimitettava eläkettä tai vapaata edeltävältä ajalta.
  • Jos työttömyyttä edeltävään 26 tai 34 viikon ajanjaksoon sisältyy palkattomia jaksoja, tarvitaan hakemuksen liitteeksi kopio etuuspäätöksestä tai muu selvitys palkattomasta ajasta.
  • Kopio työttömyyden aikaisesta eläke- tai sosiaalietuuspäätöksestä.
  • Muutosverokortti etuutta varten, jos olet hakenut muutosta ennakonpidätykseen.

Työttömyyden aikaiset tulot

 • osa-aikatyössä tai enintään kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä, liitä hakemukseen palkkatodistus/palkkaerittely työttömyyden aikaisista ansioista. Palkat huomioidaan 31.3.2019 saakka ansaintaperusteisesti eli kohdennetaan siihen kuukauteen, jolloin työ on tehty. Tarkista, että kaikki ko. kalenterikuukauteen kohdistuvat tulot käyvät ilmi palkkatodistuksesta.
 • 1.4.2019 alkaen osa-aikatyön ja enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tulot huomioidaan sovittelussa maksuperusteisesti eli sen kalenterikuukauden aikana, jolloin palkka maksetaan.
 • yli kaksi viikkoa kestävässä palkkatyössä, liitä hakemukseen palkkatodistus/palkkaerittely työssäolorekisterin päivitystä varten.
 • sivutoiminen yrittäjä tai sinulla on metsä- tai maataloustoimintaa, liitä hakemukseen kopio viimeksi vahvistetun verotuksen verotuspäätöksen erittelyosasta. Ansiotulona verotettavat tulot vaikuttavat työttömyyspäivärahan määrään.
 • alkavan yritystoiminnan tai vahvistetusta verotuksesta muuttuneen yritystoiminnan osalta voi käyttää lomaketta selvitys ammattitulosta kalenterikuukausittain.

 

Verotus

 • Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.
 • Työttömyyskassa saa Verohallinnolta suorasiirtona helmikuun alussa voimaan tulevat ennakonpidätystiedot (ennakonpidätys vähintään 25 %). Jos haet muutosta ennakonpidätykseen, sinun tulee toimittaa etuutta varten annettu muutosverokortti työttömyyskassaan. OmaVero palvelussa voit valita, että muutosverokortti toimitetaan työttömyyskassaan sähköisesti.
 • Työttömyyskassa ilmoittaa verottajalle verovuonna maksetut etuudet, hakijan ei tarvitse erikseen ilmoittaa etuuksia veroilmoituksessa.

Ansiopäivärahan saamisen edellytykset

 • Henkilön tulee olla työvoimatoimistossa kokoaikatyön hakijana, eikä hän saa asettaa esteitä työllistymiselleen.
 • Hakija on ollut työttömyyskassan jäsenenä vähintään 26 viikkoa.
 • Hakija on jäsenenä ollessaan täyttänyt työssäoloehdon:
Työssäoloehto
Työssäoloehto täyttyy kun, henkilö on 28 työttömyyttä lähinnä edeltävän kuukauden tarkastelujakson aikana ollut 26 kalenteriviikkoa vakuutuksenalaisessa palkkatyössä vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa. Työssäoloehtoon luetaan myös aika, jolta palkkaa on maksettu vaikkei työntekovelvollisuutta olisi ollut, kuten vuosiloma, palkallinen sairausloma ja irtisanomisaika. Työssäoloehtoon voidaan lukea ainoastaan vakuutuksenalainen työ, jolloin palkasta on toimitettu ennakonpidätys, sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut. Työstä maksettavan palkan tulee olla työehtosopimuksen mukainen tai, jollei alalla ole työehtosopimusta, vähintään 1 189 euroa kuukaudessa (vuonna 2018).
Tarkastelujakso
Jos henkilö on sairauden, laitoshoidon, asevelvollisuuden, opintojen, alle 3-vuotiaan lapsen hoidon tai muun näihin verrattavan hyväksyttävän syyn johdosta estynyt olemaan työmarkkinoilla, voidaan tarkastelujaksoa vastaavasti pidentää (enintään seitsemän vuotta).
 • Jos hakija on ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta tai yrittäjänä yli 18 kuukautta, hänelle ei makseta ansiopäivärahaa, ennen kuin hän on täyttänyt poissaolon jälkeen uudelleen työssäoloehdon kassan jäsenenä.
 • Yrittäjänä tai ammatinharjoittajana tehty työ ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa.
 • 65 – 68–vuotiaalle voidaan maksaa ansiopäivärahaa, jos hänet on lomautettu tai hänen työntekonsa on estynyt toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen takia.

Enimmäisajan sv-päivärahaa saanut henkilö

 • Enimmäisajan 300 päivää sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa saaneella henkilöllä, joka on edelleen työkyvytön, on oikeus ansiopäivärahaan, jos:
  • hän on ilmoittautunut työvoimatoimistoon työnhakijaksi,
  • työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä tai hylätty.
  • Jos työnhakijalla on voimassaoleva työ- tai virkasuhde, ettei työnantajalla ole tarjota hänelle hänen työkykynsä mukaista työtä.
 • Jos hakijalle myönnetään takautuva työkyvyttömyyseläke perii työttömyyskassa maksamansa ansiopäivärahan takautuvasta eläkkeestä.

Ansiopäivärahan suuruus

 • Päivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän 26 tai 34 viikon palkkatulosta.
 • Vakiintuneesta palkasta vähennetään työntekijäin työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksun osuutena 4,48 %.
 • Päivärahan perusteena oleva päiväpalkka saadaan jakamalla työtulo laskennallisten työpäivien määrällä siten, että jokaisen työssäoloehtoon luettavan kalenteriviikon osalta huomioidaan viisi työpäivää.
 • Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta (32,40 euroa/pv) ja ansio-osasta.
  • Ansio-osa on 45 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta.
  • 3 078,00 euroa ylittävän tulon osalta ansio-osa on 20 % erotuksesta
  • Lapsikorotus maksetaan alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista: yhdestä 5,23 euroa/pv, kahdesta 7,68 euroa/pv ja kolmesta tai useammasta 9,90 euroa/pv.
  • Päiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään 90 % päivärahan perusteena olevasta palkasta.
 • Enimmäismaksuaika alkaa alusta henkilön täytettyä uudelleen 26 viikon työssäoloehdon ennen  enimmäismaksuajan täyttymistä. Päivärahan taso määritellään uudelleen, mikäli edellisestä palkanmäärittelystä on kulunut yli vuosi. Tällöin päiväraha on vähintään 80 %:a edellisestä päivärahasta.
 • Ansio-osa maksetaan korotettuna työnhakijalle, joka on TE-toimiston kanssa sovitussa työllistämistä edistävässä palvelussa.
  • työllistymistä edistävän palvelun ajalta voidaan lisäksi maksaa kulukorvausta 9 tai 18  euroa/päivä.
  • Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta ja 3 078,00 euroa ylittävän tulon osalta 25 % erotuksesta.

Omavastuuaika

 • Omavastuuajalta ei makseta päivärahaa.
  • Omavastuuaika on viittä täysin työtöntä työpäivää vastaava aika, jonka tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.
  • Omavastuuaika peritään aina kun enimmäismaksuaika (300, 400 tai 500 päivää) alkaa alusta. Kuitenkin enintään kerran vuodessa.
  • Omavastuuaikaan ei voida lukea niitä päivä, joilta hakijalla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan esim. aika, jolloin työnhaku ei ole voimassa ja karenssit.
 • Taloudellinen etuus

  • Työnantajalta saatu työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus estää ansiopäivärahan maksamisen ajalta, jolle etuus jaksotetaan viimeisimmästä työsuhteesta saadun palkan perusteella.
  • Korvauksen jaksotusaikana työnhaku on pidettävä voimassa TE-toimistossa, koska henkilö ei voi olla yli kuutta kuukautta poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä menettämättä ansiopäivärahaoikeuttaan.

  Työttömyyden aikaiset tulot

  • Soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan muut edellytykset täyttävälle työnhakijalle,
   • joka tekee osa-aikatyötä,
   • jonka päivittäistä tai viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta,
   • joka on vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai
   • jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä.
  • Työaika ei saa ylittää 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.
  • Työttömyyspäivärahasta vähennetään 50 % kalenterikuukauden aikana maksetusta tulosta, joka ylittää suojaosan 300 €.
   • Tulot ja työaika (myös palkan lisät, toimenpide- ja lausuntopalkkiot, lomakorvaus ja -raha) kohdistetaan sille ajanjaksolle, jolloin palkka maksetaan.
   • Sivutoimisesta yritystoiminnasta , maataloudesta tai metsätaloudesta saatu tulo sovitellaan yleensä viimeksi vahvistetun verotuksen tietojen perusteella. Ammatinharjoittamisesta ansaitun tulon hakija ilmoittaa kalenterikuukausittain työttömyyskassan lomakkeella.
   • Soviteltu päiväraha ja yhteensovitettava tulo voivat olla enintään 100 % päivärahan perusteena olevasta palkasta.
   • Maksettaessa päivärahaa kuukautta lyhyemmältä ajata (esim. työttömyyden alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden) päiväraha määrätään laskennallisen työtulon perusteella.

  Sosiaalietuuksien vaikutus

  • Etuoikeutetut eläkkeet ja sosiaalietuudet eivät vaikuta ansiopäivärahan suuruuteen:

  • perhe-eläkkeet, kansaneläkelain mukainen hoitotuki, tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha, sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko, vammaistuki, asumistuki, lapsilisä, toimeentulotuki, sotilasavustus sekä tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset, kunnan maksama omaishoidontuki tai perhehoidon palkkio, ylimääräiset sotaeläkkeet, äitiysavustus, adoptiotuki ja osittainen varhennettu vanhuuseläke.
  • Lakisääteiset etuudet, jotka estävät päivärahan maksamisen:

  • varhennettu vanhuuseläke, yksilöllinen varhaiseläke, vanhuuseläke, työttömyyseläke, sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha tai osasairauspäiväraha, täyden työkyvyttömyyden perusteella myönnetty etuus, äitiysraha, isyysraha, vanhempainraha, erityishoitoraha, kuntoutusraha ja ansionmenetyskorvaus tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella, maatalousyrittäjien luopumistuki.
  • Jos hakija saa muuta kuin etuoikeutettua etuutta tai päivärahan maksamisen estävää etuutta, sosiaalietuus vähennetään täysimääräisesti ansiopäivärahasta esim. osa-aikaeläke ja osa-työkyvyttömyyseläke.
  • Hakijalle tai hänen puolisolleen maksettu lasten kotihoidon tuki vähennetään hakijan ansiopäivärahasta. Puolisolle maksettua kotihoidon tukea ei vähennetä, jos puoliso hoitaa lasta kotona.

  Päivärahakauden kesto

  • Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa maksetaan yhteensä enintään 400 päivältä. Jos hakijalla on työhistoriaa alle 3 vuotta, maksetaan ansiopäivärahaa enintään 300 päivältä. Enimäismaksuaika on 500 päivää niiden hakijoiden osalta, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja ovat työskennelleet vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.   
   • Enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta, kun hakija on työttömyyspäivärahakauden alkamisen jälkeen uudelleen täyttänyt työssäoloehdon.
  • Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan täytyttyä 65 ikävuoteen saakka ns. lisäpäivinä
   • Jos vuonna 1950 - 1954 syntynyt työnhakija täyttää 59 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä
   • Jos vuonna 1955 - 1956 syntynyt työnhakija täyttää 60 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä tai
   • Jos vuonna 1957 tai sen jälkeen syntynyt työnhakija täyttää 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä
   • ansiopäiväraha maksetaan lisäpäiviltä korotettuna, jos työnhakija on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.
   • vuonna 1950 - 1957 syntynyt henkilö voi halutessaan siirtyä lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä 62-vuotiaana.

  Lomautus

  • Ansiopäivärahahakemuksen voi toimittaa työttömyyskassaan heti lomautusjakson päätyttyä.
  • Hakemuksen tulee olla kassassa kolmen kuukauden kuluessa lomautuksen alkamisesta.
  • Palkkatodistuksesta tulee ilmetä palkkatiedot vähintään 26 viikolta välittömästi ennen lomautuksen alkua.
  • Hakemukseen tulee liittää kopiot lomautusilmoituksista.
  • Osa-aikaeläkkeellä/osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien osalta päivärahan taso voidaan määritellä 26 viikolta ennen eläkkeen alkamista.
  • Osa-aikaeläke/osatyökyvyttömyyseläke vähennetään maksettavasta ansiopäivärahasta (kopio päätöksestä päivärahahakemuksen liitteeksi).
  • Jos lomautus toteutetaan lyhentämällä viikoittaista tai päivittäistä työaikaa, maksetaan ansiopäiväraha yhteensovitettuna ko. kalenteriviikkojen palkan kanssa.
  • Lyhennettyä työviikkoa tai työpäivää tekevien osalta työaika ei saa kalenteriviikossa ylittää 80 % kokoaikatyötä tekevän työajasta.
  • Jos arkipyhiltä on oikeus erilliseen arkipyhäkorvaukseen tai palkkaan ei samalta ajalta makseta ansiopäivärahaa

  Työnhaku ja työskentely EU/ETA -maassa

   

  Työnhaku

  • EU/ETA -maan kansalainen säilyttää oikeutensa Suomen työttömyyspäivärahaan kolmen kuukauden ajan hakiessaan työtä toisen EU/ETA –maan tai Sveitsin alueelta.
  • Edellytyksenä on, että hakija on ennen lähtöä ollut Suomessa työmarkkinoiden käytettävissä olevana työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa vähintään neljä viikkoa.
  • Ota hyvissä ajoin ennen lähtöpäivää yhteys työttömyyskassaan, jotta ehdimme täyttää mukaan tarvittavanU2–lomakesarjan. Lomakkeiden täyttämiseksi tarvitsemme seuraavat tiedot: syntymäkunta, kansalaisuus, aikaisemmat sukunimet, osoite ulkomailla ja ulkomaille lähtöpäivä. Lisäksi tarvitaan palkkatodistus päivärahan tason määrittelemiseksi.
  • Työnhakumaan työnvälitykseen tulee ilmoittautua seitsemän päivän kuluessa matkustuspäivästä.
  • Jos hakija ei paalaa työnhakijaksi Suomeen kolmen kuukauden määräajan kuluessa, hänelle ei voida maksaa työttömyyspäivärahaa, ennen kuin hän on ollut Suomessa työssä tai työvoimaviranomaisen osoittamassa koulutuksessa vähintään 4 viikkoa.

   

  Työskentely

  • Työskennellessään EU/ETA –maassa työntekijä kuuluu pääsääntöisesti työskentelymaan työttömyysvakuutuksen piiriin.
   • Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa on vapaaehtoinen työttömyysvakuutus eli työntekijän tulee vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta työskentelymaan työttömyyskassassa. Lähtiessäsi töihin Ruotsiin tai Tanskaan, muista liittyä siellä työttömyyskassan jäseneksi! (työskentelykausien laskeminen työssäoloehtoon siinä maassa josta etuuksia haetaan edellyttää, että työntekijä on ollut työskentelymaassa työttömyyskassan jäsen)
   • muissa EU/ETA –maissa kertyneet työskentely- ja vakuutuskaudet voi tuoda mukanaan Suomeen työskentelymaan työviranomaisilta pyydettävällä U1 –lomakkeella. Ruotsissa ja Tanskassa ansaittujen työskentelykausien tuominen Suomen työttömyysvakuutukseen edellyttää, että työntekijä on ollut työttömyyskassan jäsen työskentelymaassa. U1 –lomake kannattaa pyytää ennen Suomeen paluuta, koska sen pyytäminen jälkikäteen voi olla työlästä.
   • Sopimusmaassa hankittujen vakuutus- ja työskentelykausien lukeminen Suomessa työssäoloehtoon, edellyttää, että henkilö on työskennellyt Suomessa neljä viikkoa välittömästi ennen työttömyyttä.
   • Alle vuoden vakuutus- ja työskentelykaudet voidaan lukea työssäoloehtoon ilman neljän viikon Suomessa työskentelyä.
   • Sopimusmaassa työskennellyt henkilö voi palatessaan Suomeen liittyä työttömyyskassan jäseneksi pääsäännöstä poiketen myös työttömänä ollessaan. Sopimusmaan vakuutus- ja työskentelykausien huomioiminen edellyttää, että henkilö on liittynyt Suomessa työttömyyskassaan kuukauden kuluessa sopimusmaan työttömyysvakuutuksen päättymisestä. Jäsenyyttä kannattaa hakea heti Suomeen paluun jälkeen!
  • Rajatyöntekijä on henkilö, joka asuu muussa maassa kuin työskentelymaassa ja palaa kotimaahansa vähintään kerran viikossa.
   • rajatyöntekijän on oltava vakuutettuna työttömyyden varalta työskentelyvaltiossa!
   • osittain työttömän tai lomautetun tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi  ja hakea työttömyyskorvausta työskentelymaasta.
   • kokonaan työttömäksi jäädessään rajatyöntekijä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja hakee työttömyyskorvausta asuinvaltiosta. Muista liittyä asuinvaltion työttömyyskassan jäseneksi heti työsuhteen päättyessä!
   • Työttömyysvakuutus tulee siirtää asuinvaltioon kuukauden kuluessa (Pohjoismaasta 8 viikon kuluessa) siitä, kun vakuutus työskentelymaassa päättyy. Tällöin henkilö voi pääsäännöstä poiketen liittyä Suomessa työttömyyskassan jäseneksi myös työttömänä.

  19.04.2019