Muutoksenhaku

 • Jäsenyys- ja etuuspäätökset tehdään hakijan toimittamien asiakirjojen perusteella jälkikäteen. Työttömyyskassa ei voi antaa ennakkopäätöksiä.
 • Työttömyyskassan antamat myöntö- ja epäämispäätökset ovat valituskelpoisia.
 • Työttömyyskassan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, jonka antamasta päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen.
 • Valitus toimitetaan työttömyyskassaan. Sen tulee olla perillä työttömyyskassassa viimeistään 30. päivänä siitä, kun hakija on saanut tiedon päätöksestä. Hakijan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä 7. päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu hakijan ilmoittamaan osoitteeseen.
 • Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
  • päätös, johon muutosta haetaan,
  • miltä kohdin päätökseen vaaditaan muutosta,
  • mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi,
  • perusteet, joilla muutosta haetaan,
  • valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero,
  • jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen on laatinut joku muu, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
 • Valitukseen on liitettävä valituksenalainen päätös tai sen jäljennös, asiakirjat, joihin valittaja vetoaa sekä mahdollinen asiamiehen valtakirja.
 • Jos valituksenalainen päätös perustuu työ- ja elinkeinotoimiston työttömyyskassaa sitovaan lausuntoon, työttömyyskassa pyytää TE-toimistolta uuden lausunnon valituksenalaisesta asiasta.
 • Työttömyyskassa toimittaa työvoimaviranomaisen ja oman lausuntonsa hakijalle tiedoksi.

03.01.2018