Takaisinperintä

  • Jos etuutta on maksettu aiheetta tai määrältään liian suurena, työttömyyskassan on perittävä liikaa maksettu etuus takaisin.
  • Takaisinperinnästä voidaan luopua joko kokonaan tai osittain, jos se katsotaan kohtuulliseksi eikä etuuden aiheeton maksaminen ole johtunut etuuden saajan tai hänen edustajansa vilpillisestä menettelystä tai jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen.
    • Luopumisen perusteena ovat taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet.
    • Luopumishakemukseen on liitettävä sosiaaliviranomaisen lausunto perheen taloudellisista ja sosiaalisista olosuhteista.
  • Ennen takaisinperintää työttömyyskassa varaa hakijalle mahdollisuuden antaa lausunto takaisinperinnän perusteesta ja määrästä.
  • Jos liikamaksu johtuu päivärahaoikeuden alkamisen tai päätöksen antamisen jälkeen tapahtuneesta muutoksesta (esim. takautuva eläke), työttömyyskassa pyytää hakijalta lupaa virheellisen päätöksen korjaamiseen. Jos hakija ei suostu virheen korjaamiseen, työttömyyskassan on pyydettävä työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaa poistamaan virheellinen päätös.
  • Työttömyyskassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestä sen, joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan.

24.03.2008