Vuorotteluvapaa

 • Kokoaikatyöntekijä vapautetaan määräajaksi työnantajan kanssa tekemänsä vuorottelusopimuksen mukaisesti palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien hoitamisesta.
 • Vuorottelusopimus tulee toimittaa työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ennen vuorotteluvapaan alkua.
 • Työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön (ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija hoitaa). Sijaisen työsopimus tulee toimittaa TE-toimistoon viimeistään vuorotteluvapaan alkaessa.
 • Vuorotteluvapaan edellytykset:
  • Työntekijän työ- tai palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 13 kuukautta. Tähän ajanjaksoon saa sisältyä enintään 30 päivää palkatonta poissaoloa.
  • sairaudesta ja tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan työssäoloon em. säännöstä sovellettaessa.
  • Työhistoriaedellytys:
   Vähintään 20 vuotta eläkkeeseen oikeuttavaa työtä. Tästä ajasta 2,5 vuotta voi olla perhevapaa- tai varusmiespalvelusaikoja. Jos henkilö on ollut vuorotteluvapaalla aiemmin, tulee hänellä olla työhistoriaa vähintään viisi vuotta ennen uuden vuorotteluvapaan alkamista.
 • Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää.
 • Vuorotteluvapaan ennenaikaisesta päättymisestä tai tilapäisestä työhön paluusta on sovittava työnantajan ja vuorottelijan välillä. Vuorotteluvapaa kuluu tilapäisen työhön paluun aikana normaalisti.
 • Vuorottelukorvaus
  • 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi työttömänä ollessaan oikeus (ilman lapsikorotusta).
  • Palkkatulo, josta vuorottelukorvaus lasketaan, määritellään vuorotteluvapaata edeltävän 52 viikon ajalta.
  • Vuorottelukorvausta ei makseta niiltä päiviltä, joilta hakija saa palkkaa työnantajaltaan. Vuorotteluvapaa kuluu tällä ajalla.
  • Muut vuorotteluvapaan aikaiset palkkatulot ja sivutoimisesta yritystoiminnasta/omasta työstä ansaitut tulot vähentävät vuorottelukorvauksen määrää sen kalenterikuukauden osalta, jolloin työ on tehty.
  • Vuorottelukorvauksen suuruuteen eivät kuitenkaan vaikuta ennen vuorotteluvapaata ansaitut ja vapaan aikana maksetut korvaukset, joita vastaan vuorottelija ei saa vapaata (esim. lomaraha).
  • Työttömyysturvaa vähentävät lakisääteiset etuudet (esim. lasten kotihoidontuki) vähentävät myös vuorottelukorvausta.
 • Vuorottelukorvaushakemus löytyy osoitteesta www.tyj.fi
 • Vuorottelukorvaushakemuksen tulee olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa vuorotteluvapaan alkamisesta.
 • Vuorottelukorvaus maksetaan neljän viikon jaksoissa jälkikäteen.
 • Ilmoita vuorotteluvapaan aikaisista muutoksista ajoissa kassalle, jotta etuuden takaisinperinnältä vältytään.

13.11.2018