Categories: General
      Date:  3.01.2018
     Title: Työttömyysturvan muutokset 2018

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämät lakimuutokset työttömyysturvaan 1.1.2018 lukien. Työmatka- ja muuttokuluihin maksettava liikkuvuusavustus laajenee. Työttömänä yritystoiminnan aloittavalle voidaan maksaa soviteltua ansiopäivärahaa neljän kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta. Työttömän aktiivisuutta seurataan ja aktiivisuuden puute johtaa työttömyysetuuden tason alentamiseen. Omavastuuaika lyhenee viiteen päivään.Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustusta voidaan jatkossa maksaa myös työhön liittyvän koulutuksen ajalta, jos päivittäinen matka koulutuspaikalle kestää yli 2 tuntia (osa-aikatyö) tai yli 3 tuntia (kokopäivätyö). Koulutukseen liittyvän työn tulee olla vähintään 2 kuukauden mittainen.

Jatkossa liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös alle 18 viikkotunnin osa-aikatyöhön. Osa-aikatyössä liikkuvuusavustusta maksetaan vain työpäiviltä. Työn keston mukaan määräytyvä liikkuvuusavustusjakson enimmäiskesto ei pitene, vaikka liikkuvuusavustusta maksetaan vain työpäiviltä.

Liikkuvuusavustukseen maksetaan jatkossa lapsikorotus kuten ansiopäivärahaan. Lapsikorotuksen määrä ei kuitenkaan muutu kesken enimmäismaksujakson, vaikka lasten lukumäärässä tapahtuisi muutoksia.

Liikkuvuusavustukseen voi saada korotusosan (4,74 euroa päivässä), jos työpaikka tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikasta tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta.

Liikkuvuusavustusta ei enää tarvitse hakea ennen työn alkamista. Jatkossa liikkuvuusavustuksen hakemista koskee sama 3 kuukauden määräaika kuin ansiopäivärahaa.

Ansiopäivärahaa yrittäjyyden alkukuukausina

Työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei vuoden 2018 alusta lukien arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Työtön voi jatkossa saada ansiopäivärahaa tuon neljän kuukauden aikana. Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää sovittelua koskevien säännösten mukaisesti. Neljän kuukauden jälkeen työ- ja elinkeinotoimisto tutkii yritystoiminnan luonteen. Jos yritystoiminta katsotaan neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa edelleen maksaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa.

Aktiivisuuden seuranta

Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta seurataan 1.1.2018 alkaen. Aktiivisuuden seuranta tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on täytettävä 65 maksupäivän seurantajakson aikana aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa täysimääräistä ansiopäivärahaa seuraavan 65 maksupäivän ajan. Mikäli työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, hänen ansiopäivärahansa tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 maksupäivän ajan.

Aktiivisuusedellytys täyttyy palkkatyössä (vähintään 18 tuntia), yritystoiminnassa (vähintään 241 euroa) tai yhteensä viiden päivän työllistymistä edistävässä palvelussa tai muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa.

Aktiivisuutta ei seurata työkyvyttömyyseläkepäätöksen käsittelyn aikana (ensimmäisen asteen), työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnetyn etuuden aikana, omais- tai perhehoitajan toimiessa eikä kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella (65 ensimmäistä maksupäivää).

Omavastuuaika

Omavastuuaika lyhenee viiteen päivään niillä, joiden omavastuuaika alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen.