Jäseneksi liittyminen

Työttömyyskassan jäseneksi pääsee jokainen palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee lääkärin-, hammaslääkärin- tai eläinlääkärin koulutusta vaativissa tehtävissä.

Työttömyyskassan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti jäseneksihakulomakkeella. Hakemukseen tulee liittää todistus (esim. kopio virkamääräyksestä, työsopimuksesta, työtodistuksesta tai nimikirjanotteesta), josta ilmenee, että hakija työskentelee palkkatyössä kassan toimialalla.Jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin hakemus vastaanotetaan työttömyyskassaan. Jos hakija ei ole palkkatyössä, alkaa jäsenyys hakemuksen vastaanottopäivän jälkeen alkavan työ- tai virkasuhteen ensimmäisestä päivästä. Jäsenyys ei ala palkattoman virkavapaan aikana. Jäsenyyden alkaminen edellyttää jäsenmaksun maksamista.

Lääkärien työttömyyskassan johtaja tai hallitus käsittelee jäsenhakemukset. Käsittelyn jälkeen hakijalle lähetetään kirje jäsenyydestä. Samanaikaisesti ei voi olla jäsenenä kahdessa tai useammassa työttömyyskassassa.

Jäsenen hyväksi luetaan edellisen palkansaajakassan jäsenenä ansaitut jäsenyys- ja työskentelykaudet, jos hän on liittynyt toisen palkansaajakassan jäseneksi 30 päivän kuluessa edellisestä kassasta eroamisesta. Työttömyyskassan vaihtaminen edellyttää, että henkilö on palkkatyössä kassan jäsenyyttä vaihtaessaan.

Päätoimiseksi yrittäjäksi/ammatinharjoittajaksi siirtyessään jäsen voi halutessaan säilyttää jäsenyytensä palkansaajakassassa ns. jälkisuoja-ajan eli 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta. Jos yritystoiminta lopetetaan jälkisuoja-aikana, jäsenelle maksetaan muiden edellytysten täyttyessä palkansaajan työttömyyspäivärahaa.

Jäsen voi lukea hyväkseen toisen EU/ETA-maan työttömyysvakuutuksen piirissä ansaitut vakuutus- ja työskentelykaudet, jos hän Suomeen palatessaan liittyy työttömyyskassan jäseneksi kuukauden kuluessa siitä, kun työttömyysvakuutus toisessa EU/ETA-maassa päättyi.Työttömyysvakuutus siirretään pääsääntöisesti aina työskentelymaahan.

Jäsenhakemuksen liitteeksi tarvitaan lomake vakuutus- ja työskentelykausien siirtämiseksi. Pohjoismaista Suomeen palattaessa tulee liittyä työttömyyskassan jäseneksi kahdeksan viikon kuluessa toisen Pohjoismaan työttömyysvakuutuksen päättymisestä. Ruotsissa ja Tanskassa työskenneltäessä tulee työttömyysturvan säilyttääkseen liittyä oman alan työttömyyskassaan.


03.01.2019